Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów z działki. Część trzecia

Bartosz Antos
23 września 2016
Działki

W poprzedniej części artykułu omówiono dodatkowe formalności czekające inwestora przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, okoliczności, w których możemy usunąć roślin bez zgody organu oraz najważniejsza konsekwencja nowych przepisów – obniżone opłaty należne z tytułu usunięcia drzewa.

Kary administracyjne za wycinkę na działce

Nowelizacja przepisów regulujących kwestię nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie albo niszczenie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia uwarunkowana to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2014 roku (sygnatura akt: SK 6/12). To właśnie we wspomnianym orzeczeniu TK uznał dotychczasowe praktyki za niezgodne z konstytucją – przy naliczaniu kar nie brano bowiem pod uwagę okoliczności czynu, czy sytuacji majątkowej posiadacza nieruchomości.

Kara administracyjna za usunięcie albo zniszczenie drzewa lub krzewu nakładana jest na posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń służących przesyłowi, lub też na inny podmiot jeśli działał on bez zgody i wiedzy posiadacza nieruchomości. Organami odpowiedzialnymi za wymierzenie takiej kary są, podobnie jak przy wydawaniu pozwolenia na wycinkę, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podstawę dla jej naliczenia stanowią kolejno: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego prawem zezwolenia, usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Wysokość kary

Wysokość takiej kary stanowi dwukrotność opłaty należnej za ich usunięcie zgodnie z prawem – przed zmianą przepisów była to trzykrotność takiej opłaty. Warto mieć na uwadze, że w przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia obwodu albo gatunku wyciętego albo zniszczonego drzewa (z powodu wykarczowanego pnia i braku kłody) niezbędne dane, które posłużą do wyliczenia kary administracyjnej, zostaną zebrane na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego. Co więcej, w takich warunkach kara zwiększy się o 50 proc.

Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeżeli natomiast w zezwoleniu wskazano początek biegu terminu usunięcia roślin, uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu. Opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym trudna sytuacja materialna wnioskodawcy. Na wspomnianą w ustawie „trudną sytuację” składają się okoliczności, w których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego osoby obciążonej omawianą tu karą nie będzie przekraczać 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Decyzję w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu.

Złagodzenie przepisów – możliwość umorzenia kary

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, oprócz wspomnianej obniżki kary administracyjnej za nielegalną wycinkę lub zniszczenie, złagodziła także znacznie kwestię sposobu egzekwowania tej należności. Zgodnie z nowymi przepisami kara ta przedawnia się po upływie pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Co więcej, nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie już wszczęte w takiej sprawie umarza się, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło usunięcie lub zniszczenie drzewa albo krzewu, upłynęło pięć lat.

Ustawodawca przewidział także możliwość umorzenia wymierzonej kary o połowę. O umorzenie może starać się osoba fizyczna, która usunęła lub zniszczyła drzewo albo krzew na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Ta nowa regulacja, zgodnie z postulatem Trybunału Konstytucyjnego, bierze pod uwagę indywidualną sytuację materialną podmiotu obciążonego karą – chroni tych w trudnej sytuacji majątkowej, którzy nie byliby w stanie uiścić kary w jej pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku finansowego.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe