Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej a opłata adiacencka

Robert Tomaszewski
22 września 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

W pewnych sytuacjach właściciela nieruchomości można zobowiązać do udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się to poprzez wnoszenie na rzecz gminy tzw. opłat adiacenckich. Co warto o nich wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest opłata adiacencka?

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na właściciela nieruchomości może zostać nałożony obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej. Poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej, których powstanie może skutkować nałożeniem obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej, rozumie się urządzenie drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy można nałożyć opłatę adiacencką?

Możliwość nałożenia obowiązku zapłaty opłaty adiacenckiej jest na szczęście ograniczona. Przede wszystkim ustawodawca przewidział, że wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest to, aby w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Oznacza to, że jeżeli w danej gminie nie obowiązywała taka uchwała, to właściciela nieruchomości nie powinno zobowiązywać się do uiszczenia takiej opłaty. Ustalenie, że stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych przepisów.

Jak określana jest wysokość opłaty adiacenckiej?

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w drodze decyzji, jaką wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wysokość opłaty adiacenckiej, zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Rzecz jasna określenie wzrostu wartości nieruchomości nie odbywa się w drodze swobodnych ustaleń organu, ale po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, a zatem osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wyceny i szacowania wartości rynkowej nieruchomości. Należy dodać w tym miejscu, iż to rzeczą organu jest wybór, powołanie i opłacenie kosztów działania rzeczoznawcy majątkowego. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosić może nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Każdorazowo jednak wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Jak obniżyć opłatę adiacencką? Czy można się odwołać?

Co istotne, na poczet ustalonej opłaty adiacenckiej powinno zaliczyć się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy właściciel nieruchomości partycypował w kosztach, jakie poniosła jednostka samorządu terytorialnego (np. lokalna gmina) przy budowie drogi prowadzącej do nieruchomości. Od decyzji organu ustalającej opłatę adiacencką można się też odwołać. Dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy ustaloną opłatę adiacencką można zapłacić w ratach?

Ze względu na fakt, że opłata adiacencka może być dla niektórych osób nieprzewidzianym wydatkiem, na szczęście można ją rozłożyć na raty roczne płatne w okresie 10 lat. W tym celu należy, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, złożyć wniosek, bowiem warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. W takim jednak układzie rzeczy należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki na podstawie decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Raty podlegają korzystnemu oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która obecnie wynosi 0,11 w skali roku – wskazuje Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe