Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podział działek – czy to intratna strategia inwestycyjna? Część druga

Bartosz Antos
24 czerwca 2016
Inwestycje w nieruchomości
Podział
Działki budowlane

W poprzedniej części artykułu omówiono kryterium zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, kwestia nieruchomości nieobjętych planem oraz kiedy można dokonać podziału niezależnie od treści planu lub warunków zabudowy.

Wniosek i załączniki

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. A zatem sam tytuł prawny, czyli prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego mogą nie wystarczyć. Potrzebne będzie jeszcze uzasadnienie chęci dokonania podziału swojego gruntu. Warto również pamiętać, że jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać tylko na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości; wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość, która ma podlegać podziałowi; jeśli dla danego terenu nie został sporządzony miejscowy plan – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; protokół z przyjęcia granic nieruchomości; wykaz zmian gruntowych; wykaz synchronizacyjny – jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej oraz wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc tych wymienionych w poprzedniej części poradnika).

Wstępny projekt podziału nieruchomości

Wstępny projekt podziału nieruchomości należy przygotować na podstawie mapy zasadniczej (lub na podstawie kopi mapy katastralnej) uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Wymagane mapy można uzyskać w powiatowych lub w miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Inwestor noszący się z zamiarem podziału nieruchomości taki projekt może przygotować sam – musi jednak pamiętać, by zawierał on wszystkie niezbędne elementy o jakich mówi § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania poddziałów nieruchomości. We wstępnym projekcie muszą znaleźć się: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczyste. Jeśli dla danej działki z jakiś względów nie założono księgi wieczystej można zastąpić ją innymi dokumentami, które pozwolą na określenie stanu prawnego nieruchomości. Ponadto projekt musi uwzględniać powierzchnie nieruchomości, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenie działek gruntu, przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek oraz propozycje sposobu zapewnienia dostępu wydzielonych działek do drogi publicznej (dopuszczalne w formie graficznej lub opisowej).

Wstępny projekt podziału musi zatwierdzić wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ wydaje opinię w formie postanowienia, od którego służy zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego (a następnie do sądu administracyjnego). Wstępny projekt, który został pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ stanowi podstawę do sporządzenia właściwego planu podziału – ten dokument nie może zostać jednak sporządzony na własną rękę przez właściciela nieruchomości, musi zrobić to geodeta.

Podział gruntów

Decyzja o podziale gruntów

Kiedy już decyzja administracyjna staje się ostateczna (czyli nie wniesiono żadnego odwołania w ciągu 14 dni od daty jej wydania, lub też odbyło się postępowanie odwoławcze, jednak zakończyło się prawomocnym orzeczeniem) można zarówno wnieść zmiany w księdze wieczystej (lub założyć nową dla wydzielonej nieruchomości) jak i w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli chodzi natomiast o nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków decyzja podziałowa wydawana jest dopiero po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na podział takiej nieruchomości od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Warto również pamiętać, że nie wydaje się decyzji podziałowej w przypadku wydzielenia nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste nabyto z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia części nieruchomości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej działki. W omawianych tu sytuacjach to właśnie ostateczna decyzja o nabyciu własności lub użytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, w świetle prawa, zatwierdza podział.

W kolejnej części artykułu: co inwestor powinien wiedzieć o podziale zabudowanej nieruchomości, kryterium dostępu nieruchomości do drogi publicznej oraz kwestia opłat adiacenckich.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe