Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy stosujemy uproszczony tryb podziału nieruchomości rolnej?

Robert Tomaszewski
13 lipca 2021
Nieruchomości
Podział
Działki

Nieruchomości rolne i leśne, w odróżnieniu od innych nieruchomości, mogą zostać podzielone w tzw. trybie uproszczonym. Dzięki temu są kuszącą propozycją dla inwestora chcącego korzystnie ulokować posiadany kapitał. Kiedy można podzielić nieruchomość rolną lub leśną? Na czym polega uproszczony tryb podziału? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną i leśną?

Sprawdzenie, czy dana nieruchomość – z perspektywy możliwości i zasad dokonania jej podziału –pod względem prawnym jest nieruchomością leśną lub rolną możliwe jest na kilka sposobów. Pierwszy z nich zakłada sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu znaczenie odgrywa sposób jej wykorzystania. Sposób wykorzystania nieruchomości na cele rolne lub leśne uznaje się za spełniony, jeżeli w ewidencji gruntów i budynku (tj. w tzw. katastrze nieruchomości) nieruchomość jest oznaczona jako użytek rolny albo grunt leśny oraz zadrzewiony i zakrzewione, a także wchodząca w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi. Najprostszą metodą na jednoznaczne ustalenie, czy dana nieruchomość to grunt rolny i leśny jest złożenie wniosku do właściwego miejscowo urzędu miasta i gminy o sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także do właściwego miejscowo starosty wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Kiedy możliwy jest podział działki rolnej lub leśnej?

W przypadku podziału nieruchomości rolnej i leśnej kluczowe znaczenie odgrywa powierzchnia działek, jakie miałyby powstać w wyniku planowanego przez Nas podziału. Zagadnienie to reguluje art. 92 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która to ustawa dla podziału nieruchomości rolnej lub leśnej – tj. mającego prowadzić do wydzielenia gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha – przewiduje określone ograniczenia. Ograniczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym polegają z kolei na tym, że podział powodujący wydzielenie działki rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, ale tylko pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Należy zauważyć, że powyższe ograniczenie nie obowiązuje także w przypadku, jeżeli dla nieruchomości uda się Nam uzyskać warunki zabudowy, albowiem nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie można uznawać za wykorzystywane na cele rolne. Ze względu na fakt, że podział nieruchomości rolnej lub leśnej w takim przypadku następuje w tzw. trybie administracyjnym – jest wydawana decyzja administracyjna przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – możliwe jest, że w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Działki

Na czym polega uproszczony podział nieruchomości rolnej lub leśnej?

Jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością rolną lub leśną, która nie podpada pod zakres zastosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, to w celu podziału nieruchomości nie prowadzi się postępowania administracyjnego, celem którego jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział. W takiej sytuacji podział polega na tym, że uprawniony geodeta – na nasz wniosek – wykona mapę z projektem podziału, którą następnie przyjmuje właściwy miejscowo starosta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na koniec istotną rolę odgrywa także właściciel, który po otrzymaniu wyciągu z wykazu zmian gruntowych od właściwego miejscowo starosty, a także wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej nowopowstałej nieruchomości, może ujawnić dokonane zmiany w księdze wieczystej. Szczególną przewagą podziału geodezyjnego (uproszczonego) nad podziałem administracyjnym jest to, że żadna osoba nie może zakwestionować proponowanego przez Nas podziału (kształtu granic) wydzielanych działek, jeżeli tylko każda z działek jest większa niż 0,3000 ha. W przypadku podziału uproszczonego nie bada się także przesłanki posiadania przez nieruchomość własnego dostępu do drogi publicznej.

Na czym polegają czynności geodety wykonującego projekt podziału nieruchomości?

Należy pamiętać, że to co łączy administracyjny podział nieruchomości z podziałem geodezyjnym, jest osoba geodety uprawnionego. W obu wypadkach zakres jego zadań będzie podobny. Jedynie rezultat będzie o tyle różny, że w przypadku podziału administracyjnego – co zaznaczono na wstępie – dokumenty powstałe w następstwie prac geodety – tj. mapa podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian gruntowych – będą podstawą do wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział. W praktyce czynności geodety polegają w szczególności na tym, że zgłasza on zaplanowaną pracę geodezyjną do właściwego miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozyskuje mapę zasadniczą, na której określa granice wydzielanej nieruchomości, sporządza mapę do celów projektowych, sporządza wstępny projekt podziału nieruchomości oraz sporządza wykaz zmian gruntowych. Istotnym elementem podziału geodezyjnego jest też wyniesienie granic nowo wydzielonej działki na grunt, jak też okazanie zainteresowanym granic nowowydzielonej działki. Do zadań geodety należy także sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe