Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy można stwierdzić przewlekłość i bezczynność organu?

Robert Tomaszewski
29 kwietnia 2019
Nieruchomości
Prawo

Wiele mówi się o tym, że postępowania administracyjne są prowadzone zbyt długo przez organy administracji publicznej. Często nie bierze się jednak pod uwagę, że czas ten zależy od wielu różnych czynników, w tym od działania samych stron oraz okoliczności zupełnie niezależnych od organów. Kiedy można uznać, że starosta, wojewoda lub inny organ administracji działa w sposób przewlekły lub pozostaje w bezczynności? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveivest.pl.

Sprawa farmy wiatrowej

Pewien inwestor zwrócił się do starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej. Urzędnicy zweryfikowali poprawność złożonego podania i stwierdzili, że zawiera on liczne braki formalne. W związku z powyższym wezwali inwestora do uzupełnienia wniosku. Przyszły właściciel farmy wiatrowej uzupełnił wymagane dokumenty. Dalej organ administracji wszczął postępowanie, zawiadamiając o tym fakcie inwestora. Po przeanalizowaniu dokumentów załączonych do wniosku starosta ponownie wezwał inwestora. Tym razem poprosił o usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Strona ponownie przesłała wymagane dokumenty. Następnie starosta wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie. Orzeczenie było spowodowane złożeniem skargi do sądu administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, który obejmował planowaną inwestycję. Organ uznał, iż zagadnienie to ma istotny wpływ dla rozpatrywanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z czym konieczne jest uprzednie zakończenie sprawy sądowej.

Spór o czas prowadzenia postępowania

Inwestor, kiedy dowiedział się o wydanym postanowieniu, złożył zażalenie. Wojewoda Mazowiecki, czyli organ II instancji rozpatrujący złożone zażalenie, nie przyznał jednak racji przyszłemu właścicielowi farmy wiatrowej. Inwestor postanowił też wnieść skargę na bezczynne i przewlekłe prowadzenie postępowania. Zarzucił staroście niepodejmowanie jakichkolwiek działań po wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania. Dodatkowo powołał się na przepis, zgodnie z którym postępowanie powinno zakończyć się maksymalnie w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Tymczasem termin ten już dawno minął. – opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Nieprawidłowe stanowisko inwestora

Ze stanowiskiem inwestora nie zgodził się ani Wojewoda Mazowiecki, ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA uznał, że organ nie dopuścił się bezczynności i nie prowadził postępowania w sposób przewlekły. Postępowanie zostało zawieszone, a zatem nie toczyło się. Dodatkowo inwestor popełnił błąd, wnosząc jednocześnie zażalenie na postanowienie, dotyczące zawieszenia postępowania, jak i skargę na bezczynność starosty i przewlekłe prowadzenie postępowania. Powinien on zaczekać na rozstrzygnięcie pierwszej kwestii, a dopiero potem wnosić kolejny środek zaskarżenia. – twierdzi Robert Tomaszewski.

Ile czas na rozpatrzenie sprawy?

Istotnym aspektem tej sprawy są terminy, jakie przepisy narzucają na organy administracji. Co do zasady czas prowadzenia postępowań administracyjnych wskazany jest w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjątkami są tak zwane lex specialis, zawarte w innych ustawach. W kontekście niniejszej sprawy właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia. Zgodnie bowiem z treścią art. 35 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. W ustawie zostało też wprost wskazane, że do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe