Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Domki letniskowe na zgłoszenie od A do Z

Bartosz Antos
25 lipca 2023
Dom na zgłoszenie
Domki letniskowe

Z artykułu dowiesz się:

Budowa domku letniskowego to marzenie wielu osób. Nic w tym dziwnego – własna działka letniskowa pozwala na relaks w znakomitych warunkach. Jednak zanim będziesz mógł odetchnąć z dala od miejskiego zgiełku, musisz dopełnić pewnych wymogów formalnych. Wiele osób zastanawia się na przykład czy na każdej działce można postawić domek letniskowy. Wątpliwości te rozstrzygamy poniżej.

Na początku warto doprecyzować, że przez domek letniskowy w tym tekście rozumiemy budynek przeznaczony do rekreacji i czasowego (a nie stałego) zamieszkania. Precyzuje to art. 29 pkt 2a Ustawy Prawo Budowlane, w którym mowa o „wolnostojących parterowych budynkach rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”.

Czy na każdej działce można postawić domek letniskowy?

Na jakiej nie można?

Z pewnością nie możemy wybudować go na terenie objętym zakazem zabudowy.

Wiele osób marzy o postawieniu go w pobliżu lasu. Niestety nie zawsze przepisy nam na to pozwolą. Ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości od użytku leśnego. Często wynosi ona 12 metrów. Nie zawsze, zależy od stosowanych przez nas materiałów.

Na baczności trzeba się mieć także przy planach budowy domku nad jeziorem. Gdy bowiem chcemy postawić go w pobliżu wody w obszarze chronionego krajobrazu, musimy pamiętać, o zachowaniu odległości nie mniejszej niż 100 metrów od brzegu jezior, rzek i innych zbiorników wodnych.

Pamiętaj również o wymaganiach związanych odległością budynku od granicy innej działki. Nasza inwestycja musi spełniać kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tak:

 • odległość ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiami od granicy działki musi wynosić min. 4 m;
 • odległość ściany budynku bez okien i drzwi od granicy działki musi mieć minimum 3 m;
 • Konieczne może okazać się również uwzględnienie odsunięcia od drogi wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych lub ustaleń planu miejscowego bądź z decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycja w okolicy elektrowni wiatrowej, co do zasady obecnie nie możemy zbudować domku, w tym letniskowego w odległości równej lub mniejszej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że plan miejscowy określa inną odległość, wyrażoną w metrach, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Reguluje to art. 4 ust. 1 Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Kolejną rzeczą, która nas limituje, jest powierzchnia działki. Nie możemy zbudować więcej niż jednego domku letniskowego na 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Czasem nasza działka może okazać się zwyczajnie zbyt mała, by wznieść na niej domek. 

Ponadto musimy pamiętać o wymaganych odległościach od linii energetycznych. Określają je miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Kolejna sprawa to odległości od linii wysokiego napięcia (a więc minimum 110 kV). Nie możemy w tym przypadku budować w odległości poniżej 4,9 metra. Wynika to z przyczyn bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o konieczności zachowania odległości 20 metrów od przewodu gazu wysokoprężnego. 

Trudności z budową domku możemy napotkać również w przypadku objęcia nieruchomości archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej. Wówczas musimy zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o specjalną zgodę na jakiekolwiek prace budowlane.

Na jakiej działce możemy postawić domek letniskowy

Na jakiej działce możemy postawić swój domek?

Domek letniskowy możemy natomiast postawić na działce budowlanej z odpowiednimi warunkami zabudowy. Jest to również możliwe, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza postawienie takiego domku na danym obszarze. Pod pewnymi warunkami możemy zbudować domek letniskowy również na działce rolnej, lecz w praktyce mowa tu głównie o glebach niższych klas. Niektóre starostwa wydają zgody na taki domek dla działek rolnych. Mowa jednak o sytuacjach wyjątkowych. Dlatego przed zakupem upewnij się w odpowiednim starostwie czy wydaje ono takie zgody. Zasadniczo domek letniskowy do 70 m2, możemy postawić, jeśli pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy (gdy mamy WZ lub plan zagospodarowania to działka jest już formalnie budowlana). Trzeba ponadto pamiętać, że na 500 m2 działki możemy postawić tylko jeden domek letniskowy. Ponadto ustawa przewiduje oprócz domku letniskowego budowę dwóch budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 każdy.

Trudności w przypadku chęci budowy na działce rolnej

Co jednak w przypadku gleb wyższych klas, szczególnie przydatnych dla rolnictwa? Otóż przeznaczenie na inne cele gruntów rolnych klas I-III wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. To zaś może znacznie opóźnić procedurę. 

Wyjątki od obowiązku zgody ministra

Pamiętajmy, że jeśli dla budowy domku konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a działka rolna byłaby klasy I-III, to będzie to możliwe tylko przy spełnieniu określonych warunków (wymienionych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 7 ust. 2a):

1) “co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
2) (grunty) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815);
3) (grunty) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm. 4);
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części”.

Co więcej, taka inwestycja musi spełniać też pozostałe wymogi wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. dobre sąsiedztwo, etc.

Zakup działki rolnej klas I-III z zamiarem szybkiego zbudowania na niej domku letniskowego raczej nie będzie więc dobrym pomysłem. Warto pamiętać, że Saveinvest oferuje działki sprawdzone pod kątem prawnym i projektowym. Dzięki temu klienci mają pewność, że można na nich budować domki letniskowe.

Domek letniskowy a kryteria techniczne 

Bez względu na to czy budujemy na działce rolnej czy budowlanej, pamiętajmy, że nasza inwestycja musi spełniać kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tak:

 • odległość ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiami od granicy działki musi wynosić min. 4 m;
 • odległość ściany budynku bez okien i drzwi od granicy działki musi mieć minimum 3 m;
 • Konieczne może okazać się również uwzględnienie odsunięcia od drogi wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych lub ustaleń planu miejscowego, bądź z decyzji o warunkach zabudowy.

Skoro już wiemy na jakiej działce można postawić budynek rekreacji indywidualnej, pozostaje nam uzyskać zgodę na jego postawienie. Poniżej opiszemy, jak to uczynić. 

Jak uzyskać zgodę na postawienie budynku rekreacji indywidualnej

Jeśli chcemy zbudować domek letniskowy, pierwszym krokiem, jest sprawdzenie, czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gdy takowy jest oraz dopuszcza możliwość powstania budynków rekreacyjnych, to możemy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę takiego budynku (jego parametry muszą zgadzać się z obowiązującym MPZP) lub dokonać zgłoszenia budowy. 

Trzeba pamiętać, że zgłoszenie budowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, to dwie inne procedury. Ta druga jest dłuższa i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę. Z kolei zgłoszenie nie kończy się wydaniem decyzji, lecz zastosowanie ma tzw. milcząca zgoda (lub ewentualnie sprzeciw). Warto pamiętać, że zgłoszenie budowy regulowane jest przez art. 30 Prawa budowlanego. Z kolei pozwolenie na budowę – przez artykuł 32 wspomnianej ustawy).

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – co wtedy

Natomiast jeśli działka nie jest objęta MPZP, to możemy uzyskać warunki zabudowy na budynek rekreacji indywidualnej. Może być konieczne w sytuacji kiedy planujemy budowę budynku innego niż to wynika z art. 29 ust. 1 pkt. 16a lub wynika to z zobowiązania inwestora przez starostę do przedłożenia takiej decyzji. Wydłuża to proces inwestycyjny i nie zawsze jest konieczne. Plusem jest jednak możliwość otrzymania decyzji, która może pozwolić na korzystniejsze warunki – choćby dotyczące liczby budynków na danym obszarze (np. można starać się o warunki zabudowy pozwalające na budowę dwóch budynków rekreacji indywidualnej na przestrzeni 500 m2).

Trzeba pamiętać, że podstawą do uzyskania pozytywnej dla nas decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest zgodność naszej inwestycji z okoliczną zabudową (zasada dobrego sąsiedztwa). Ponadto musi istnieć możliwość (potwierdzona przynajmniej promesą dostawcy) uzbrojenia terenu w media.

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy czeka nas jeszcze kolejny krok, a więc ubieganie się o pozwolenie na budowę (parametry zabudowy muszą być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy). Można powiedzieć, że rozwiązanie to pozwoli w pełni wyczerpać potencjał warunków zabudowy. Jest jednak bardziej czasochłonne i kosztowniejsze (wymaga zaangażowania architekta do uzyskania pozwolenia na budowę a potem kierownika budowy) lub dokonanie zgłoszenia – o tym, jakie budynki można zbudować na zgłoszenie, mówi ustawa Prawo budowlane.

Kiedy warto budować na zgłoszenie

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 29 ust. 16) możliwa jest budowa na podstawie samego zgłoszenia:

„wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

a) do 35 m2,
b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Wymóg zawarty w ostatnim zdaniu dotyczy zarówno punktu a, jak i b. Wynika stąd prosta zasada, że myśląc o zgłoszeniu, najlepiej jest szukać działki o powierzchni co najmniej 500 m 2.

Konieczność dostosowania się do ram pozwalających na budowę na podstawie zgłoszenia oznacza oczywiście, że nie w każdym przypadku będziesz mógł skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia budowy domu rekreacji indywidualnej). Na przykład jeśli zamierzasz otworzyć biznes, polegający na wynajmowaniu wielu domków letniskowych, to prawdopodobnie musisz postarać się o pozwolenie na budowę.

Uproszczony tryb (zgłoszenie) i mniejszy budynek nie wystarczy, jeśli zamierzasz przebywać w nowym lokum wraz z liczną rodziną. Powierzchnia zabudowy 35 m2 może się bowiem okazać zbyt mała.

Z drugiej jednak strony, jeśli zadowala cię mniejszy budynek, to warto skorzystać z możliwości budowy domku na podstawie zgłoszenia. Z takiego rozwiązania płyną następujące korzyści:

 • uproszczone formalności
 • możliwość skorzystania z darmowych projektów domków – także udostępnianych przez Saveinvest i oszczędzenia dzięki temu na usługach architekta;
 • możliwość oszczędzenia na usługach kierownika budowy;
 • krótszy czas trwania procedury (według przepisów to 21 dni od wpłynięcia zgłoszenia do urzędu, pod warunkiem braku sprzeciwu).

Jak dokonać zgłoszenia budowy domku letniskowego

W dalszej części tekstu skupimy się na sprawach związanych z budową na podstawie zgłoszenia. Kwestię przepisów dotyczących zgłoszenia budowy reguluje art. 30 Prawa budowlanego. Zgodnie z nim:

 • zgłoszenia dokonujemy w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na lokalizację działki;
 • służy do tego specjalny formularz „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” PB-2;

do formularza trzeba dołączyć:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (ten i poprzedni druk są ogólnodostępne i takie same w całej Polsce);
b) opis techniczny zamierzenia budowlanego, łącznie z opisem zastosowanych materiałów;
c) plan zagospodarowania działki – jak będzie zlokalizowany budynek na działce, odległości od granic działki i innych elementów na działce np. przyłączy mediów (jeśli takowe są) – w większości przypadków inwestor może sporządzić taki plan samodzielnie;

d) rzut poziomy budynku;
e) przekrój budynku;
f) rysunki elewacji;
g) Termin rozpoczęcia budowy. (To kwestia istotna o tyle, że rozpoczęcie budowy wcześniej jest zabronione. Można wprawdzie zacząć później, lecz jeśli budowa się przeciągnie, może okazać się, że straciliśmy czas. Zgłoszenie jest bowiem ważne tylko przez 3 lata, począwszy od terminu podanego jako termin rozpoczęcia budowy. Później musimy załatwiać sprawę od nowa.)

To kwestia istotna o tyle, że rozpoczęcie budowy wcześniej jest zabronione. Można wprawdzie zacząć później, lecz jeśli budowa się przeciągnie, może okazać się, że straciliśmy czas. Zgłoszenie jest bowiem ważne tylko przez 3 lata, począwszy od terminu podanego jako termin rozpoczęcia budowy. Później musimy załatwiać sprawę od nowa.

Zgłoszenie budowy domku letniskowego – jak załatwić

Ponadto klienci chcący indywidualnie zgłosić budowę powinni wcześniej skontaktować się ze starostwem, by upewnić się w kwestii dokładnych wymagań. Pomiędzy starostwami mogą istnieć bowiem różnice dotyczące choćby wymagań w kwestii załączników. Różnie wygląda również sprawa interpretacji przepisów. Niektóre starostwa zgadzają się na budowę domków rekreacji indywidualnej na działkach rolnych. W innych wymagają, by wznosić je na działkach budowlanych. 

Natomiast osoby korzystające ze wsparcia Saveinvest nie muszą się o to martwić, gdyż firma doskonale zna wymagania starostw powiatowych, na których terenie sprzedaje działki. Dzięki temu może szybko i sprawnie przeprowadzić klientów przez ten proces.

Formalności związane ze zgłoszeniem nie należą do skomplikowanych. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane to proste dokumenty. W internecie można znaleźć też darmowe projekty domów. Sprawę dodatkowo ułatwia zlecenie załatwienia zgłoszenia  firmie Saveinvest. Firma proponuje bowiem sprawdzone grunty i bezpieczne przeprowadzenie klientów przez cały proces. Jak klient kupuje działkę, to Saveinvest udostępnia mu także dopasowane do niej projekty budynków rekreacji indywidualnej na zgłoszenie.

Co czeka nas po zgłoszeniu

Co natomiast stanie się już po zgłoszeniu? Otóż starostwo ma 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu w kwestii zamierzenia budowlanego. W tym okresie sprawdzi zgłoszenie i dołączone do niego dokumenty. Rozważy też czy istnieją przesłanki uniemożliwiające powstanie budynku.

Istotna kwestia to kontrola formalna dokonana przez starostwo. Wnioskodawcy często bowiem popełniają błędy, jak choćby braki w załącznikach, brak podania odległości budynku od granicy działki i inne formy niekompletności. Jeśli nasze zgłoszenie okaże się niepełne, to zostaniemy wezwani do uzupełnienia wniosku. Warto zatem pilnować kompletności dokumentów. Dzięki temu oszczędzimy czasu i nerwów związanych z przedłużaniem procedury.

Gdy w ciągu 21 dni od daty otrzymania naszego wniosku nie wniesie sprzeciwu w kwestii zamierzenia budowlanego, to mamy do czynienia z tzw. milczącą zgodą. Oznacza to oczywiście zielone światło na rozpoczęcie budowy.

Sam brak otrzymania dokumentu z urzędu w ciągu 21 dni oznacza, że możemy rozpoczynać budowę domku letniskowego. Niemniej dobrą praktyką pozwalającą na całkowity spokój jest występowanie do starostwa o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamierzenia

budowlanego. Za wydanie takiego dokumenty urząd pobiera opłatę w wysokości 17 złotych. Najlepiej złożyć do urzędu zgłoszenie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas dokładnie wiemy, kiedy minie 21 dni, w ramach których urząd ma czas na ewentualny sprzeciw lub wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji. Gdy te 21 dni minie bez żadnej odpowiedzi urzędu, mamy do czynienia z milczącą zgodą. 

Pamiętajmy przy tym, że – jak już wspomniano – zgoda przy budowie na zgłoszenie ważna jest przez 3 lata od wskazanego przez nas terminu rozpoczęcia budowy. Dlatego nie zapominaj, żeby w zgłoszeniu budowy wyznaczyć też termin jej rozpoczęcia. W związku z tym warto przykładowo ustalić go na np. miesiąc czy dwa po spodziewanym uzyskaniu milczącej zgody na budowę. Zapewni to pewien margines bezpieczeństwa, chociażby w razie wydłużenia się procedury z powodu konieczności uzupełnienia dokumentów.

Samowolna budowa domku letniskowego – co za to grozi

Choć nawet uproszczona procedura wiąże się z pewnymi uciążliwościami, to ogromnie istotne jest unikanie budowy bez dokonania zgłoszenia lub w razie sprzeciwu. Jest to bowiem samowola budowlana, a przyłapanie na niej skutkuje karą finansową. Ponadto jeśli to, co wybudowaliśmy jest niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Warunkami Zabudowy (WZ) (albo nie mamy MPZP lub WZ) to musimy przywrócić teren do zgodności z WZ lub MPZP.

Jeżeli więc na przykład zbudujemy domek letniskowy na działce rolnej, to przywrócenie do poprzedniego stanu będzie oznaczało po prostu rozbiórkę. Nieco mniej problematyczna jest sytuacja, gdy budowa jest zgodna z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, lecz niezgodna z projektem. Wówczas możemy starać się o jej legalizację. Ponadto brak zgłoszenia może skutkować niemożliwością podłączenia prądu oraz wody miejskiej (z formalnego punktu widzenia odbiorca mediów nie istnieje).  

Pamiętaj jednak, że budowa niezgodna z projektem może skutkować nałożeniem kary finansowej. Z takową muszą się liczyć szczególnie inwestorzy, którzy dopuścili się istotnych odstępstw od projektu. Jednak również zmiany nieistotne, jeśli nie zostały one odpowiednio zgłoszone i udokumentowane mogą skutkować nałożeniem sankcji pieniężnej. 

Domek letniskowy a media

Podczas budowy domku letniskowego na działce powinniśmy pamiętać, że promesy dotyczące mediów nie są wymagane na etapie zgłoszenia.

Niemniej jeśli chodzi o prąd, to dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie do gestora sieci z zapytaniem o warunki przyłączeniowe i podpisanie umowy. Z kolei w kwestii wody i kanalizacji warto wystąpić do zakładu wodociągowego o warunki techniczne dotyczące przyłączenia działki do sieci. Krótko mówiąc, lepiej uzyskać pewność, że podłączenie mediów jest możliwe. W przeciwnym razie może dojść do nieprzyjemnej sytuacji – braku zgody na media po wybudowaniu domu. 

Ponadto najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenia budowy zbiornika bezodpływowego wraz ze zgłoszeniem budynku (jako jeden zamiar budowlany). 

Samodzielny wod-kan

Co zaś, jeśli okaże się, że nie istnieje możliwość podłączenia wody i kanalizacji (lub jej alternatywy) do naszego domku letniskowego? Wówczas pozostaje działanie samodzielne. Możemy na przykład zbudować własne ujęcie wody – studnię do 30 m głębokości na własne potrzeby i/lub zbiornik bezodpływowy. Ponadto zgodnie z artykułem 29 Prawa budowlanego – ustęp 6, możliwa jest budowa na zgłoszenie „zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3”.

Planując budowę studni i/lub zbiornika bezodpływowego, również powinniśmy postarać się o pozwolenie. Procedura jest taka sama jak w przypadku budowy (np. domku letniskowego) na zgłoszenie. Musimy więc złożyć wniosek w Starostwie i odczekać 21 dni na milczącą zgodę (lub odmowę czy wezwanie do uzupełnienia braków formalnych).

Domek letniskowy a podatki

Nie omówiliśmy do tej pory jeszcze kwestii związanej z podatkami. Domek letniskowy to budynek użytkowany nie więcej niż 4 miesiące w roku. Sytuacja ta wiąże się z plusami i minusami. Wśród plusów znajdują się mniejsze formalności. Wśród minusów zaś – wyższe podatki. Domek letniskowy nie uchodzi bowiem za dobro konieczne do życia, dlatego też podatki nakładane na niego mogą okazać się nawet dziesięciokrotnie wyższe.

Warto pamiętać, że według wyroku WSA w Szczecinie z 23.06.2010 r., I SA/Sz 277/10:

„Fakt, że budynek został zakwalifikowany jako letniskowy na gruncie przepisów prawa budowlanego, nie przesądza więc, że nie może on być budynkiem mieszkalnym na gruncie ustawy podatkowej. Prawidłowe zakwalifikowanie budynku wymaga zbadania nie tylko dokumentacji budowlanej obiektu, danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, ale przede wszystkim okoliczności związanych z jego faktycznym użytkowaniem”.

Wynika z tego, że niekiedy możliwe jest wybudowanie domku letniskowego, a następnie zakwalifikowanie go jako mieszkalnego w świetle przepisów podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, że to skomplikowana procedura i najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z doradcą podatkowym.

Podsumowanie

 • Przed budową domku letniskowego musisz uważać na związane z tym pułapki. Na przykład chcąc wznosić budynek w Obszarze Chronionego Krajobrazu, musimy pamiętać, by nie stawiać budynku w odległości mniejszej niż 100 metrów od jeziora. Często ważne jest także zachowanie odstępu od użytków leśnych;
 • Przeznaczenie na użytek nierolny działek rolnych z glebami najwyższych klas (1 do 3) jest szczególnie trudne. Zasadniczo wymaga zgody Ministra Rolnictwa. Jednak nowe przepisy dopuszczają tu pewne wyjątki;
 • W wielu przypadkach korzystanie ze zgłoszenia budowy to korzystna opcja. Pozwala bowiem na zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procedury;
 • Z pewnością warto – nawet jeśli nie jest to wymóg – poprosić urząd o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do budowy oraz wysłanie zgłoszenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;
 • Zgłoszenia budowy dokonujemy w Starostwie Powiatowym przez formularz „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” PB-2. Dołączamy do niego: oświadczenie PB-5 (plan dysponowania nieruchomością na cele budowlane), opis techniczny, plan zagospodarowania działki, opis techniczny planowanej budowy, rzut poziomy budynku, jego przekrój, rysunki elewacji, termin rozpoczęcia prac;
 • Jeśli samowolna budowa jest niezgodna z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to często musimy się liczyć z koniecznością rozbiórki!  
 • Może również skutkować nałożeniem kar finansowych;
 • W przypadku samowoli budowlanej oczywiście nie będziesz mógł podłączyć się do prądu i wody 
 • Zgody dotyczące mediów nie są formalnie wymagane na etapie zgłoszenia. W praktyce jednak warto nimi dysponować (warto na etapie zgłoszenia upewnić się o możliwość przyłączenia wody od gestora sieci oraz o warunki techniczne od zakładu wodociągowego dotyczące przyłączenia działki do sieci). Już podczas zgłoszenia dobrze też złożyć wniosek o możliwość instalacji zbiornika bezodpływowego. Warto pamiętać, że w razie niewykonalności podłączenia kanalizacji i wody do domu rekreacji indywidualnej, możemy postarać się o to samodzielnie (np. zbudować własne ujęcie wodne).

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe