Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce?

Bartosz Antos
24 sierpnia 2021
Nieruchomości
Działki

W polskim prawie jednym z najstarszych, wciąż obowiązujących aktów prawnych jest ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. Akt ten określa zasady, na jakich cudzoziemiec może nabywać nieruchomości w Polsce. Co warto o nim wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kim jest cudzoziemiec według ustawy?

Zgodnie z omawianą ustawą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. W przypadku innych osób niż osoby fizyczne (np. spółki kapitałowe, spółki osobowe i itp.), za cudzoziemca uznaje się podmiot, który jest osobą prawną albo nieposiadającą osobowości prawnej spółką, mająca siedzibę za granicą oraz utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. Dodatkowo za cudzoziemca uznajemy też podmiot, który wprawdzie jest osobą prawną albo spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu prawa polskiego, ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, ale jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio, przez wskazane powyżej osoby. Jak widać zatem, przepisy ustawy definiują osobę cudzoziemca dość szeroko. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że co do zasady z ograniczeniami w nabywaniu nieruchomości liczyć się musi każdy podmiot, w przypadku, którego w grę odgrywa „czynnik zagraniczny”. Na szczęście, dla cudzoziemców, ustawa przewiduje pewne wyłączenia – sygnalizuje Bartosz Antos.

Kto wydaje zezwolenie na zakup nieruchomości i na jakich zasadach?

Generalna zasada głosi, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Dodatkowo, aby otrzymać tego rodzaju zezwolenie trzeba wykazać po pierwsze to, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast to, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską. O ile pierwsza przesłanka brzmi dość ogólnie i więcej informacji z przepisów samej ustawy nie wynika, o tyle ustawodawca podpowiada, jak wykazać więzi cudzoziemca z Polską. Przykładowo za dowód więzi uznaje się posiadanie polskiego pochodzenia, czy też zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Za dowód więzi z Polską uznaje się też wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Nieruchomości

Wyłączenia – w jakich sytuacjach zgoda nie jest wymagana?

Zezwolenie na kupno nieruchomości przez cudzoziemca nie zawsze jest jednak potrzebne. Przepisy przewidują wyłączenie podmiotowe i zaadresowane do cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Przez okres pierwszych 12 lat od wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej istniały ograniczenia nawet dla wskazanych powyżej cudzoziemców. Obecnie jednak jest to podstawowe wyłączenie i o szerokim zakresie zastosowania – stwierdza Bartosz Antos. Inne wyłączenia, jakie przewiduje ustawa mają charakter przedmiotowy. Dotyczą one – co oczywiste – tych cudzoziemców, którzy nie mogą skorzystać z wyłączenia podmiotowego. Przykładowo, zwolnienie nie jest wymagane dla nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, czy też nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Również nabycie przez spółkę będącą cudzoziemcem, pod warunkiem, że jest dokonywane na cele statutowe, korzysta z takiego zwolnienia, jeżeli nabycie obejmuje nieruchomości niezabudowane, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Co z dziedziczeniem nieruchomości?

Ograniczenia, jakie wynikają z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dotyczą nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego. Z tej przyczyny problem z nabyciem nieruchomości może na przykład pojawić się w przypadku dziedziczenia nieruchomości przez cudzoziemca. Jednakże nie w każdym wypadku. Jeżeli cudzoziemiec miałby nabyć wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu lub zapisu windykacyjnego, a zarazem też nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego na zasadach ogólnych polskiego prawa spadkowego, jako chociażby zstępny lub małżonek. Warto przewidzieć zatem, że w pewnych sytuacjach może być niemożliwe nabycie w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomości przez cudzoziemca, jeżeli nie byłby on uprawniony do spadku na zasadach ogólnych, a zarazem nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości. W takich sytuacjach prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy. Jak widać problem nabywania nieruchomości przez cudzoziemca i ograniczeń, jest znacznie bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać – podsumowuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe