Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Co robić, jeśli budowa jest niezgodna z projektem? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
12 stycznia 2016
Budowa
Projekt budowlany

Jakie treści powinien zawierać projekt budowlany? Na jakie odstępstwa od projektu budowlanego, w świetle prawa, może pozwolić sobie inwestor?

Co w projekcie?

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane projekt budowlany powinien zawierać obligatoryjnie: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Dodatkowo, stosownie do potrzeb, w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej powinien zawierać oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą. Oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt budowlany informuje również o obszarze oddziaływania obiektu.

Zagospodarowanie działki

Sam projekt zagospodarowania działki lub terenu, powinien co do zasady, sporządzony być na aktualnej mapie i zawierać: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących już lub dopiero projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni – wraz ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy trenów sąsiednich. Przesłankę o projekcie zagospodarowania działki lub terenu nie stosuje się do projektu budowlanego, jeśli zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga się uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Działki

Z kolei projekt architektoniczno-budowlany określa, zgodnie z prawem budowlanym, funkcję i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe (w celu ukazania zasad nawiązania do otoczenia). Jeśli budowa ma stanowić obiekt użyteczności publicznej projekt architektoniczno-budowlany musi uwzględnić również jego dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zatwierdzenie projektu

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Inwestor, który spełni wszystkie warunki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, ma prawo wystąpić z żądaniem o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, która poprzedzać będzie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zatwierdzenie projektu

Jeszcze przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, lub omówionej powyżej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność przedstawionego mu przez inwestora projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku, gdy dla jakichś terenów nie uchwalono jeszcze MPZP, projekt musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ochrona środowiska

Dodatkowo, o czym inwestorom zdarza się nagminnie zapominać, projekt budowlany musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska – w szczególności z przesłankami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o której traktuje art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Organ kontroluje także: zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z odpowiednimi przepisami (w tym techniczno-budowlanymi); kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych konkretnymi okolicznościami opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

W kolejnej części poradnika omówimy kwestię odstępstw od projektu budowlanego na jakie może pozwolić sobie inwestor.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe